MUDr. Radovan Jirmář, Ph.D.

 • Životopis
 • 1983 promoce na Fakultě všeobecného lékařství University Karlovy v Praze
  1987 atestace I. stupně z vnitřního lékařství
  1992 atestace II.stupně z vnitřního lékařství
  1995 atestace z kardiologie náhled náhled
  2007 ukončení postgraduálního doktorandského studia titulem Ph.D.

  Zaměstnání a funkce
  1983 sekundární lékař Interního oddělení Interní nemocnice OÚNZ Praha 10
  1986 specializace břišní sonografie.
  1989 lékař Kardiologické kliniky FN Královské Vinohrady
  1990 specializace echokardiografie
  1995 studijní pobyt na jednotce intenzívní péče, Kantonsspital Basel, Švýcarsko.
  1996 - 2009 vedoucí lékař koronární jednotky Kardiologické kliniky FN Královské Vinohrady

  Odborné aktivity
  1993 členem České kardiologické společnosti
  1993 učastník kardiologického semináře Cornell University, Salzburg náhled

  Klinický výzkum - hlavní řešitel 5 grantů IGA MZČR
  1. Vztah skladby kolagenu k funkci levé komory a tvorbě aneuryzmatu po infarktu myokardu.
  2. Dobutaminový echokardiografický test versus intrakoronární doppler při posuzování závažnosti hraniční koronární stenózy a viability myokardu.
  3. Změny metabolismu srdečního kolagenu jako prognostický ukazatel u pacientů s akutním infarktem myokardu.
  4. Studie PRAGUE 5 - velmi časné propuštění versus "standardní" délka hospitalizace u pacientů s akutním infarktem myokardu ošetřeným úspěšně primární koronární intervencí.
  5. Klinický význam změn metabolismu srdečního kolagenu u pacientů s akutně selhávající a tlakově přetíženou levou komorou srdeční.

  Účast na kongresech České kardiologické společnosti
  aktivně - 1994, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004

  Echokardiografické společnosti
  aktivně - 1992, 1995

  Účast na kongresech Evropské kardiologické společnosti
  Berlin 1994, Stokholm 1997, Vídeň 2002, Mnichov 2003
  aktivní účast na kongresu ECS Mnichov 2008 náhled

  Publikační a přednášková činnost
  18 - článků v domácích časopisech jako první autor
    7 - článků v zahraničních časopisech s impakt faktorem jako první autor
        ( např. Molecular and Cellular Biochemistry, International Heart Journal )
  11 - přednášek na kongresech

  Hlavní řešitel či spoluřešitel celkem 15 mezinárodních lékových studií se zaměřením na srdeční selhání, akutní koronární syndrom

  Disertace
  2007 obhajoba dizertační práce na 3. lékařské fakultě UK v Praze s tématem „Remodelace levé komory srdeční“.
  2009 spoluautor pro „Doporučení České kardiologické společnosti pro léčbu akutního infarktu myokardu s elevacemi ST úseků".